Wie da Nachtwächte Kucklick ömm Schillahaische gefange woa von A. Schmidt

Önn Seebeck önn dä kline Stadt,
die kaum 3000 Seele hatt‘,
Do woa Ruh bei Tag onn Nacht,
so lang da Kucklick hill sträng Wacht.
Wenn dä böß off de Pfaif öm zehne,
denn kunn man keene Katz meh sehne;
Nich offern Marcht, och nich ömm Winkel,
nich am Kanta, nich am Hinkel.
Ömm zehn schloß jeda Kofmann zu;
denn ging da Kucklick ooch za Ruh.
Da setzt söch önnes Schillahaus
onn schliff söch ongesteat aus.
Do fing a denn bahl sachtche an
ze schnarke wie e Dreschamann.
Da trömt, da sätzt daheeem am Tösch
on stärkt söch an gebrotne Fösch.
Fösch oß an ferr sein Lawe gäre,
do wußt a nömma offzehöre.
De Mutta schenkt ein Bia ein,
das macht de Mohlzeit eascht fain.
Doch höat nu, was waita kamm:
Als a nu saß am Tösch so stramm,
do trömt a, daß e grieses Schwein
getrennt kamm önn de Stowe nein.
Das schmöß ein ömm de Stuhl am Tösch,
vaschött ein ooch de letzte Fösch.
Onn ooch das Kannche möttem Bia
vaschont nich eenst das Borschtetia‘,
Es rennt em kenn de Fiss ooch noch
onn grunzt gewaltig „och, och, och“.
Onn wia nu so lait onn zabbelt
onn mötte Häng e römma grabbelt,
Do merkt a eascht, wo an woa,
onn klaut söch hellsche hingrem Oa.
Als hä so soß onn schliff ömm Haische,
do schlöch söch nämlich ran ganz laische
En spos’ga Herr aus Graws Hotel
onn ging dem Schnarka offes Fell.
Do schmöss a ömm dös Schillahaische
onn rennt denn rasch zeröck ganz laische.
Do la da Kucklick wie e Maus
ömm ömgestölpte Hillahaus.
Da bolloascht mette Kletz nach obe
onn fing zuletzt och an ze tobe;
Da flucht onn wättat off de Borsche,
onnwett zemorgens noch e forsche.
Doch all sein Puche, all sein Schömp,
das hilf ein doch nich off de Strömp.
Do fing an zuletzt ze schraie,
daß en eena sull befraie;
Doch hilf ein alla nich vom Fleck,
de Nos‘ bleeb stöcke doch ömm Dreck.
Do hilf keen Bete, hilf keen Singe,
da lag se fest wie önne Schlinge,
Böß öwalangs ömm Segasch drai
bei Grows gehöat wurd sein Schrai.
Do kamma denn de Gäste raus,
onn röchte off dös Schillahaus,
Das domals stund an Schäfasch Eck,
wie so e Topp mött fröscha Fleck.
Ös woa nu de höchste Zeit,
daß onnsa Kucklick wurd befrait.
Da woa müd all onn marod
onn glaubt all söcha anne Tod.
Nu dankt a sea dise Laite,
die en aussa Klemm befraite.
Do göng a heem onn lät söch hön
onn docht nu so önn seinem Sönn:
Nu kraifst nich mee önns Schillahaus,
du kömmst sonst nich mee höl e raus,
Dem Borgemeesta ging a melle,
da sullt de Borsche stracks bestelle,
Da sull se gründlich ooch bestrofe,
daß se en losse ruhig schlofe.
Da Borgemeesta wurd nu schlömm,
onn schöckt rasch önna Stadt e römm
Onn liess de Borsche verr söch komme.
Neupauasch, Kutschke, Grammsche, Glomme,
doch keene wußt was anzegäne
Von dem, was önna Nacht geschähne.
Se kriete do bloße Repremende,
onn die Geschicht ös nu zu Ende
.

Aus: „“Sposge Sache zom Lache“, in ermländisch-breslauischer Mundart,
„, verfaßt von A. Schmidt, Hauptlehrer a. D., Seeburg 1913, 2.vermehrte Auflage.
Erschienen im Verlag Bruno Weiß Nachf. Paul Schmidt, Seeburg, Ostpr.